Αλλαγή στοιχείων Ιδιοκτήτη παροχής ύδρευσης

Συμπληρωματικά έγγραφα που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση

  • Αντίγραφο λογαριασμού Ύδρευσης
  • Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας Ακινήτου ή τυχον  τακτοποιήσεις
  • Αντίγραφο Μισθωτηρίου