Αναστολή του Βεβαιωμένου Προστίμου Ανέργεσης/Διατήρησης Ποσού

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναστολή του βεβαιωμένου προστίμου ανέργεσης/διατήρησης ποσού.