Υποδείγματα Αιτήσεων Τμήματος Ύδρευσης

1. Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Ύδρευσης:

  • Αλλαγή Ιδιοκτήτη ή υπόχρεου μετά από αγοραπωλησία, κληρονομιά, γονική παροχή, ενοικίαση, παραχώρηση κλπ.
  • Αλλαγή, συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων ιδιοκτήτη/υπόχρεου: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ/νση κατοικίας ή παροχής κλπ.

2. Γενική Αίτηση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης

3. Αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

4. Αίτηση για Διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων  που δηλώνονται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.