Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα Αρρένων πραγματοποιείται μόνο για πολίτες εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και απαιτείται:

  • Αίτηση
  • Αστυνομική ταυτότητα ή παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή