Αίτηση αλλαγής στοιχείων Ιδιοκτήτη - Υπόχρεων (περίπτωση ενοικιαστή)

Συμπληρωματικά έγγραφα που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση

  • Αντίγραφο λογαριασμού Ύδρευσης
  • Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας Ακινήτου ή τυχον  τακτοποιήσεις
  • Αντίγραφο Μισθωτηρίου