Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

 

Η Ληξιαρχική πράξη θανάτου χορηγείται σε συγγενείς Α’ βαθμού
 καθώς και στους πλησιέστερους συγγενείς.
Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου μπορούν να χορηγηθούν και σε
οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:
 Έχει έννομο συμφέρον
 Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Η Ληξιαρχική πράξη θανάτου χορηγείται σε συγγενείς Α’ βαθμού καθώς και στους πλησιέστερους συγγενείς.

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

  • Έχει έννομο συμφέρον
  • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων