Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερώτητας