Δικαιολογητικά Βεβαίωσης για την Εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

  1. 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, συνοδευόμενη από: α) Αριθμό Οικοδομής άδειας του κτιρίου που βρίσκεται η εμπορική δραστηριότητα, β) άλλα σχετικά πολεοδομικά στοιχεία νομιμότητας που κτιρίου ή της εμπορικής δραστηριότητας γ) φύλλο και απόσπασμα κτηματολογίου δ) προσδιορισμός θέσης της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας με σχέδιο, σε περίπτωση συγκροτήματος καταστημάτων (πλέον των 2).
  2. 2. Διάγραμμα της περιοχής (Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομική τετράγωνο).
  3. 3.   Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. 1. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β/2007) (185,00€ από το Ταμείου του Δήμου, με πιστωτική – χρεωστική κάρτα ή τραπεζική επιταγή)
  2. 2.    Δημοτική Ενημερότητα  (αναζητείται αυτεπαγγέλτως)

 

«Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.»