Αίτηση Επιπλέον Κοινόχρηστου Χώρου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται