Υποβολή καταγγελίας (μονο για θέματα Δημ. Αστυνομίας)

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας για θέματα αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας. Παρακαλούμε επισυνάψτε τυχόν έγγραφα και επιλέξτε το ακριβές σημείο στο σχετικό χάρτη.