Υποβολή καταγγελίας

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας για θέματα αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας. Παρακαλούμε επισυνάψτε τυχόν έγγραφα και επιλέξτε το ακριβές σημείο στο σχετικό χάρτη.