Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γάμου

Η Ληξιαρχική πράξη γάμου χορηγείται στους αναφερόμενους σ΄αυτήν.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
  • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεταιεφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 καιΝ. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

 

Η Ληξιαρχική πράξη γάμου χορηγείται στους αναφερόμενους σ΄αυτήν.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια
οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια
αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και
Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)