Βεβαίωση Δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS 
  • Βεβαίωση ταμειακής  μηχανής από το TAXIS 
  • Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
  • Φωτοτυπία Ατομικού  Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας