Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Για χορήγηση της βεβαίωσης και δήλωση της μόνιμη κατοικία του στο Δήμο μας απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενήλικα πολίτη
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του ενήλικα πολίτη
  3. Αστυνομική ταυτότητα, ή παροχή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή
  4. Αποδεικτικά στοιχεία: η τελευταία φορολογική δήλωση Ε1 στην οποία να αναγράφεται ως κύρια κατοικία ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος και ένα πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.