Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Η Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως χορηγείται στο πρόσωπο που αφορά, η σε περίπτωση ανηλίκου στους γονείς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
  • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)