Χορήγηση Αντιγράφων Συμβάντων/Καταγγελιών

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφων συμβάντων ή καταγγελιών. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αντίγραφα χορηγούνται μόνο κατόπιν επώνυμης καταγγελίας ή σε ελεγχόμενους των οποίων τα στοιχεία έχουν εξακριβωθεί κατά τον έλεγχο. Στα αντίγραφα καταγγελιών αναφέρονται μόνο ονοματεπώνυμο καταγγέλλοντος και όχι άλλα στοιχεία